NÚDTaRCH, n.o. Dolný Smokovec je členený na 6 oddelení  a jednotku intenzívnej starostlivosti. Deti sú na oddelenia umiestňované podľa veku.

Ooddelenie pre špecifické pľúcne i mimopľúcne ochorenia (tuberkulóza) má svoj samostaný režim a je izolované od ostatných oddelení.

Denný režim pacientov na oddeleniach je prispôsobený vekovému zloženiu pacientov. Zdravotnícku starostlivosť na každom oddelení zabezpečuje lekár oddelenia v spolupráci s primárom. Organizačne sa na chode oddelenia spolu podieľajú vedúce sestry primariátov a námestníčka pre ošetrovateľstvo. Služby lekárov a sestier na oddeleniach sú zabezpečené v nepretržitej 24 hodinovej prevádzke.
Na starostlivosti o pacientov sa okrem zdravotníckeho personálu podieľajú u detí predškolského veku aj učiteľky materskej školy a u školákov učitelia základnej školy a vychovávatelia.

Hospitalizácia

V NÚDTaRCH, n.o. Dolný Smokovec je možné hospitalizovať pacientov od narodenia do dovŕšenia 19. roku života. Hospitalizácia je vhodná pre realizáciu všetkých potrebných vyšetrení pre stanovenie diagnózy a potrebnej liečby a to ako u novo diagnostikovaných ochorení, tak i pre overenie zdravotného stavu skôr diagnostikovaného pacienta. Pacient môže byť prijatý iba na základe liečebného návrhu alebo žiadosti o preloženie z iného zdravotného zariadenia. Viac informácii nájdete v sekcii Na stahnutie

Na starostlivosti o pacienta sa podieľa erudovaný tím zložený z lekárov, sestier, fyzioterapeutov, ďalších zdravotníckych  pracovníkov, pedagógov, psychológa, asistentov výživy. Ak to zdravotný stav dovolí, dieťa sa zúčastňuje sa sprievodnom programe, vychádzok do okolia, výletov, športových a kultúrnych aktivít.

Pacienti počas pobytu navštevujú materskú alebo základnú školu a školský klub. Viac o aktivitách školy nájdete na ich webovej stránke
Pacienti majú zabezpečenú päťkrát denne stravu, ktorá vychádza z kalorických a liečebných potrieb každého pacienta.

Deti je možné hospitalizovať s jedným z jeho rodičou alebo iným sprievodcom. V ponuke je niekoľko typov ubytovania rôznej ceny a kvality viď Cenník služieb, kde nájdete aj  ponuku  diagnosticko-liečebných výkonov, ktoré môžu byť realizované nad rámec zdravotného poistenia.

Informácie o možnostiach hospitalizácie dieťaťa Vám poskytnú v prijímacej kancelárii: tel. 052/4412 120

Pokyny a informácie potrebné pre nástup dieťaťa na liečebný pobyt

Doklady pri nástupe:

pozvánka podpísaná rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa, občiansky preukaz jedného z rodičov, preukaz poistenca - dieťaťa, potvrdenie ošetrujúceho lekára dieťaťa o absencii infekčných ochorení - potvrdenie nesmie byť staršie ako 5 dní, opis posledného školského vysvedčenia alebo potvrdenie ZŠ o prospechu - len počas školského roka.

Vybavenie dieťaťa počas pobytu:

hygienické potreby, školské potreby. Deti predškolského veku: farebné papiere, výkresy, farbičky, plastelína, vrchné ošatenie-primerané ročnému obdobiu, prezúvky, plavky, šiltovka, slnečné okuliare, opaľovací krém, krátke nohavice v lete, v zime: rukavice, šál, čiapku, otepľovačky - všetky veci označené menom dieťaťa. Deti školského veku (nad 6 rokov) - všetko ošatenie a obuv primerané ročnému obdobiu, prezuvky, plavky, župan, v lete: šiltovka, krém na opaľovanie, slnečné okuliare.

Upozornenie pre rodičov:

  • dieťaťu nedávajte cenné veci (napr. notebook, Playstation, MP3, MP4 prehrávač a pod.) a šperky, ani väčší obnos peňazí
  • na liečenie môžu nastúpiť len deti, ktoré neboli v poslednom mesiaci v kontakte s infekčnými ochoreniami
  • prosím prineste so sebou, pokiaľ je možné, posledné laboratórne vyšetrenia, najmä imunologické a alergologické (nie je podmienka - len v prípade, ak boli realizované)

 

Pobytový poriadok

Dovoľujeme si Vás požiadať o dodržiavanie liečebného režimu, ktorého zmyslom je presné stanovenie diagnózy s následným úsilím prinavrátenia a upevnenia zdravia a obohatenia o nezabudnuteľné zážitky počas pobytu v našom zariadení.

Režim dňa

Čas

Činnosť

Zodpovedá

06:30 - 07:00

Budíček

sestra

06:30 - 07:15

Ranná hygiena, odber biolog. materiálu

sestra

07:15 - 07:30

Podávanie liekov

sestra

07:30 - 08:00

Raňajky

sestra, diétna sestra

08:00 - 09:30

Konziliárne vyšetrenia, vizita, rehabilitácia

sestra, lekár, fyzioterapeut

08:50 - 12:10

Škola

pedagóg

09:30 - 10:00

Desiata

sestra, diétna sestra

11:30 - 13:00

Obed, podávanie liekov

sestra, diétna sestra

13:00 - 15:30

Popoludňajší odpočinok, školský klub

sestra, pedagóg

15:30 - 16:00

Olovrant

sestra, diétna sestra

16:00 - 18:00

Malá vizita - akútne chorí pacienti

sestra, lekár

16:00 - 17:15

Školský klub

pedagóg

17:00 - 1730

Sesterská vizita

sestra

17:30 - 18:00

Večera

sestra, diétna sestra

18:00 - 18:30

Podávanie liekov

sestra

18:30 - 20:00

Večerná hygiena, sprchovanie, príprava na spánok

sestra

20:00 - 21:00

Nočný kľud

sestra


Telefonické informácie o zdravotnom stave pacienta:

Informáciu podáva primár oddelenia alebo ošetrujúci lekár - telefonicky v čase: 13,00 - 14,30 hod.
Ak chtete hovotiť s Vašim dieťaťom telefonicky cez ústredňu ústavu (052/ 44 12 111) denne v čase 16,00 - 19.00 hod.
 

Návštevy

Návšteva je možná na základe súhlasu ošetrujúceho lekára, alebo službukonajúcej sestry. Návštevné hodiny sú doporučené denne v pracovných dňoch čase od 15:00 do 17:30 hod. V dňoch pracovného pokoja od 08:00 do 17:30 hod. Návšteva klienta je možná v priestoroch liečebne a areálu, v prípade, že je záujem opustiť s dieťaťom areál liečebne je nutné túto skutočnosť dohodnúť so službukonajúcim personálom. V takomto prípade si dieťa môže rodič, zákonný zástupca, alebo osoba, ktorej návštevu povolil zákonný zástupca, vyzdvihnúť na oddelení, pričom prevzatie dieťaťa sa zapisuje do dekurzu, kde sa preberajúca osoba podpíše. Pri návrate dieťaťa na oddelenie je nutné zapísať čas a podpis osoby, ktorá dieťa odovzdáva. V prípade úrazu, alebo iných ťažkostí (napr. zažívacích) je nutné túto skutočnosť uviesť do záznamu. U klientov nad 18 rokov je nutné, aby bol tento oboznámený s pobytovým poriadkom a rozsahom pohybu v rámci areálu a okolia ústavu. Vychádzka nad stanovený čas môže byť individuálne dohodnutá s ošetrujúcim lekárom,

Pobyt so sprievodcom

Sprevádzajúca osoba je povinná počas liečebného pobytu rešpektovať pobytový poriadok. Zmyslom pobytu sprevádzajúcej osoby je získať návyky pre starostlivosť o dieťa, ktoré je nutné dodržiavať aj v domácom prostredí. Sprevádzajúca osoba zodpovedá za bezpečnosť dieťaťa, včasnú účasť na vyšetrovacích a liečebných úkonoch. Sprievodca je povinný vo zvýšenej miere dodržiavať osobnú hygienu a starať sa o hygienu sprevádzaného dieťaťa, udržiavať poriadok a čistotu na pridelenej izbe a využívaných priestoroch. Nie je povolené skladovanie väčšieho množstva potravín. Pri stravovaní je povinný sprevádzať dieťa do jedálne a dbať o to, aby dieťa konzumovalo len stravu jemu určenú - príslušnú diétu. Nie je povolená výmena stravy medzi sprievodcom a dieťaťom z dôvodu nedodržania kalorickej a výživovej hodnoty stravy. V priestoroch jedálne nie je povolená konzumácia vlastnej stravy.
Konzumovanie stravy mimo ústavu je zakázané, je nutné brať ohľad na vznik možných zažívacích ťažkostí z dôvodu nemožnosti dodržania hygienických parametrov zariadení verejného stravovania. Porušenie zákazu konzumácie potravín mimo ústavu bude považované za porušenie liečebného poriadku s následkom možného ukončenia liečenia.

Pri preklade dieťaťa na JIS-ku, ostáva sprevádzajúca osoba v pridelenej izbe a návšteva dieťaťa bude individuálne dohodnutá s ošetrujúcim lekárom JIS-ky. Sprievodca dieťaťa zodpovedá za inventár pridelenej izby v prípade poškodenia je povinný túto skutočnosť okamžite nahlásiť na príslušnom oddelení. V prípade vzniku škôd na inventári si ústav ich náhradu bude nárokovať. Ústav si vyhradzuje právo vstupu na pridelenú izbu za účelom kontroly zdravotného stavu dieťaťa, upratovania a údržbárskych zásahov. Ubytované osoby sú povinné dodržiavať požiarne predpisy určené riaditeľom ústavu. Pri zmene sprievodcu dieťaťa počas hospitalizácie je nutné túto skutočnosť nahlásiť ošetrujúcemu lekárovi. Pri hospitalizácií viacerých súrodencov je možné zabezpečiť pobyt len jednej sprevádzajúcej osoby. Pobyt ďalších osôb na pridelenej izbe nie je povolený, porušenie tohto zákazu je považované za porušenie liečebného poriadku s následkom ukončenia hospitalizácie sprievodcovi. Pri ukončení pobytu je sprievodca povinný odovzdať kľúče na príslušnom oddelení.

Záujmová činnosť 

Je riešená v spolupráci so základnou školou  počas dní pracovného pokoja je záujmová činnosť riešená zdravotníckym personálom. Vychádzky s deťmi sú realizované vychovávateľmi - zamestnanci školy len po vytýčených trasách. Vychádzky, ktoré zabezpečuje škola a majú charakter výletov sú včas koordinované s príslušným oddelením, ktoré určí skladbu detí a obmedzenia súvisiace so zdravotným stavom dieťaťa. Pri návštevách okolia liečebne a prípadných nákupoch v obchodoch je dozorujúca osoba zodpovedná za obsah nákupov. T.z. nie je možné povoliť deťom nákup alkoholu, cigariet a podobne.

Základná a materská škola pri NUDTaRCH, n.o. Dolný Smokovec: škola zabezpečuje výchovno - vzdelávací proces na 3 úsekoch - ZŠ, MŠ a ŠKD.


V objektoch a areáli ústavu je zakázané fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné omamné prostriedky

Nadštandardné izby

Pre vyšší konfort Vášho pobytu u nás sme pripravili ponuku nadštandardne vybavených izieb

Úhrady službieb, ktoré súvisia s poskytovanou ústavnou starostlivosťou, platí len sprievodca dieťaťa:

Podľa platnej legislatívy s účinnosťou od 01.09.2006 (zákon č. 577/2004, v znení nariadenia vlády SR č. 65/2005 a v znení nariadenia vlády SR č. 485/2006 Z.z.) služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej platí len doprovod dieťaťa podľa priloženého cenníka.

Možnosti ubytovacích kapacít podľa kategórií:

Kategória A: Štandardné vybavenie+ vlastné sociálne zariadenie, TV, kuchynka

Kategória B1: Štandardné vybavenie+ vlastné sociálne zariadenie pre 2 izby, TV, spoločná kuchynka pre 2 izby

Kategória B2: Štandardné vybavenie+ vlastné sociálne zariadenie, TV, spoločná kuchynka pre oddelenie

Kategória C1: Štandardné vybavenie + sociálne zariadenie pre 5 izieb, TV, spoločná kuchynka pre 5 izieb

Kategória C2: Štandardné vybavenie + sociálne zariadenie pre oddelenie, TV, spoločná kuchynka pre oddelenie

Kategória D: Štandardné vybavenie + sociálne zariadenie pre oddelenie